HA-DX REGULAMIN

1. Organizator: Węgierski Związek Krótkofalowców.(www.mrasz.org)

2. Cel zawodów: Zwiększenie aktywności na pasmach , podniesienie poziomu operatorskiego i technicznego

3. Czas trwania zawodów: corocznie w trzeci weekend stycznia od godz 12.00 UTC w sobotę do niedzieli 11.59 UTC: styczeń 20-21

4. Uczestnicy: Każdy nadawca na świecie, który akceptuje regulamin zawodów.

5. Pasma częstotliwości : 160, 80, 40, 20, 15, 10 m pasm amatorskich zgodnie z zaleceniem  przydziału pasma regionu 1 IARU

6. Emisje: Telegrafia A1 (CW) i Fonia A3J (SSB)

7. Kategorie :

- SOSB 10 - jeden operator .na jednym paśmie (10 m) bez ograniczeń mocy i emisji
- SOSB 15     - jeden operator .na jednym paśmie (15 m) bez ograniczeń mocy i emisji  
- SOSB 20     - jeden operator .na jednym paśmie (20 m) bez ograniczeń mocy i emisji  
- SOSB 40     - jeden operator .na jednym paśmie (40 m) bez ograniczeń mocy i emisji  
- SOSB 80     - jeden operator .na jednym paśmie (80 m) bez ograniczeń mocy i emisji  
- SOSB 160     - jeden operator .na jednym paśmie (160 m) bez ograniczeń mocy i emisji  
- SO3BAND     - jeden operator na dowolnych 3-ch pasmach bez ograniczeń mocy i emisji.  
- SOAB CW HP   - jeden operator ,wszystkie pasma , telegrafia.HP  
- SOAB SSB HP   - jeden operator ,wszystkie pasma , SSB.HP  
- SOAB MIX HP   - jeden operator, wszystkie pasma ,emisje tryb mieszany, HP  
- SOAB CW LP   - jeden operator, wszystkie pasma, telegrafia, LP  
- SOAB SSB LP   - jeden operator, wszystkie pasma SSB, LP  
- SOAB MIX LP   - jeden operator, wszystkie pasma, emisje mieszane, LP  
- SOAB MIX QRP   - jeden operator, wszystkie pasma, emisje mieszane, QRP  
- MS MIX   - wielu operatorow na wszystkich pasmach, emisje mieszane.  
-YOUTH6H MIX   - jeden operator,  

Jeden operator wszystkie pasma (tylko YOUTH6H)
YOTA: Na podstawie decyzji IARU uczestnik zawodów nie może mieć więcej jak 25 lat.
Maximum 6 godzin można pracować w zawodach. Można zrobić przerwę 60- cio minutową bez łączności.

W kategoriach z jednym operatorem (SO) zmiana pasma i emisji jest dozwolona bez ograniczenia czasowego, ale jednocześnie może być nadawany tylko jeden sygnał. Sam operator wykonuje wszystkie czynności związane z pracą w zawodach. Obejmuje to zarządzanie LOG-iem, obracaniem anteny, strojeniem itp.

W kategorii SO3BAND przy przesyłaniu dziennika należy zaznaczyć 3 dowolne pasma. QSO mogą być przeprowadzone na wielu pasmach i muszą być uwzględnione w LOG u.

W kategori MS nie ma limitu czasu na zmianę emisji w paśmie dla stacji „RUN”, ale zmiana pasm dozwolona jest tylko po 10 minutach pracy na tym paśmie.
Jeśli stacja pracuje krócej na nowym paśmie, wówczas pozostałe łączności nie przyniosą punktów i nie będą uważane za mnożnik.

10 minut liczy się od pierwszego połączenia na nowym paśmie.

W kategorii MS „MULT” – stacja mnożnikowa- może szukać mnożnika w innym paśmie.

Nie ma limitu czasu na zmiane emisji wewnątrz pasm dla stacji MULT, ale zmiana pasm jest dozwolona dopiero po 10 minutach na tym samym paśmie.

Jeśli stacja mnożnikowa pracuje krócej na nowym paśmie, pozostałe łączności nie będą zaliczane do punktacji i nie będą liczone jako mnożniki.

10 minut liczy się od pierwszego prawidłowego mnoznikowego QSO w nowym paśmie.

Jeśli komisja wykaże, że łączność na drugim paśmie nie jest mnożnikiem to jest warte zero punktów.

Stacja „MULT” nie może nadawać wywołania ogólnego w zawodach.

W kategorii MS jednocześnie mogą być przesyłane maksymalnie 2 sygnały: jeden w paśmie „RUN”, a drugi w paśmie „MULT”.
QRP: Do 5 watów mocy wyjściowej na wszystkich antenach nadawczych
LP: Moc wyjściowa do 100 watów na wszystkich antenach nadawczych
HP: Ponad 100 watów mocy wyjściowej na wszystkich antenach nadawczych

Opisy kategorii, które mają być zawarte w nagłówkach plików Cabrillo, można znaleźć na stronie www.ha-dx.com w obszarze Raport / Przykład Cabrillo.

8. Łaczności w zawodach: każdy może pracować z każdym.
Z tą samą stacją na poszczególnych pasmach tylko pierwsze QSO daje punkt za wyjątkiem MIX kategori gdzie na tym samym paśmie dozwolone jest QSO CW i SSB z tą samą stacją.

9. Raporty:

a) od stacji węgierskich: RS (T) i skrót nazwy województwa,
b) pozostałe stacje podają numer QSO

Skróty okręgów węgierskich podano w załączniku 1.

10. Punktacja.:

QSO ze stacją węgierską:   10 punktów
QSO ze stacją na własnym  kontynencie:   2 punktów
QSO ze stacją na innym kontynencie:   5 punktów

Stacje A / AM, / MM dają 2 punkty i nie mogą być brane pod uwagę jako mnożnik.

Mnożniki: Osiągniętą liczbę DXCC + WAE lista (wyjątek HA) i województwa węgierskie (BA, BE, BN, BO, BP, CS, FE, GY, HB, HE, SZ, KO, NG, PE, SO, SA, TO, VA, VE, ZA) na pasmo, niezależnie od emisji .

Wynik końcowy: suma punktów zdobytych na pasmach i emisjach  pomnożona przez sumę mnożników uzyskanych na pasmo.

11. Log za zawody : //w formacie // CABRILLO. Plik Cabrillo można przesłać /przez/ stronę internetową zawodów pod adresem http://www.ha-dx.com.

Jeśli ktoś nie może wysłać pliku Cabrillo, może ręcznie wpisać swój log na stronie http://www.ha-dx.com.

Wszelkie informacje lub komentarze dotyczące zawodów można przesyłać na następujący adres e-mail: versenybizottsag@mrasz.hu

Termin przesyłania logów: Logi należy przesłać na stronę zawodów w ciągu 5 dni od zakończenia zawodów.

O przedłużenie terminu można wnioskować od organizatora zawodów przed upływem terminu, podając przyczyny.

Przedłużenie terminu jest ważne tylko wtedy, gdy organizator potwierdzi to na piśmie.

12. Kontrola logów : logi są weryfikowane przy użyciu specjalnie zaprojektowanego oprogramowania i oceny sprawdzającego.

   • Powtórzone QSO nie dają punktów karnych.
   • Łączności z niepoprawnym numerem kontrolnym dają zero (0)/pkt./ .
   • Łączności z niepoprawnie odebranym znakiem wywoławczym lub które nie są uwzględnione w dzienniku  korespondenta spowodują // odjęcie dwukrotności wartości punktów za to QSO.

13. Ocena : Organizator jest odpowiedzialny za sprawdzenie i ocenę logów.

   • Od uczestników oczekuje się przestrzegania pisemnych i niepisanych reguł pracy.
   • Naruszenie zasad zawodów lub nie odpowiednie zachowanie może skutkować działaniem Komitetu ds. zawodów
   • Zachowania nie odpowiednie mogą obejmować między innymi:
   • Umawianie lub potwierdzanie łączności przed, w trakcie lub po zawodach przy użyciu dowolnej nie amatorskiej metody radiowej: telefon, aplikacje do przesyłania wiadomości, VoIP, fora, VoIP, e-mail, media społecznościowe, strony internetowe itp.
   • Nadawanie poza zakresami określonymi w licencji.
   • Zmiana czasów łączności w logu w celu dotrzymania reguły 10 minut.
   • Żądanie niekontrolowanych łączności lub mnożników.

 

 

14. Wręczanie nagród: Dyplomy można pobrać ze strony internetowej HA-DX po ogłoszeniu ostatecznego wyniku zawodów.Zwycięzcy poszczególnych kategorii mogą otrzymać inne nagrody, w zależności od sponsorów.
Ogłoszenie wyników: Ostateczne wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej zawodów (http://www.ha-dx.com) oraz Węgierskiego Stowarzyszenia Amatorskiego Radia (http://www.mrasz.hu).

15. Inne postanowienia:

   • Urządzenia nadawczo-odbiorcze muszą  znajdować się  w promieniu do 500 metrów!
   • Łączności, które naruszają zasadę 10-ciu minut, nie powinny być usuwane z dziennika, ale oznaczone X-QSO w dzienniku Cabrillo.
   • Łączności oznaczone X-QSO nie dają punktów karnych.
   • Nie usuwaj podwójnych łączności !
   • Jeśli istnieje prawidłowe połączenie ze stacją w tym samym paśmie i emisji, zostanie ono ocenione.
   • Pozostałe zero (0) punktów bez kary-nawet jeśli otrzymany numer jest nieprawidłowy lub łączność nie jest uwzględniona w logu stacji.
   • W przypadku zalogowanych połączeń różnica czasu nie może przekraczać 3 minut.
   • Przy różnicy ponad 3 min  połączenie zostanie anulowane.
   • Nie upoważnia to nikogo do nawiązania łączności przedwcześnie lub po czasie.
   • Przed zawodami wskazane jest zsynchronizowanie zegara komputera z GPS lub internetowym serwerem czasu.
   • Znak wywoławczy stacji dającej mnożnik, jeśli nie wysłała logu, musi być wykazany  w logach co najmniej 10 stacji biorących udział w zawodach.
   • W przeciwnym razie mnożnik zostanie usunięty.
   • Korzystanie z DX Cluster jest dozwolone bez względu na kategorię, ale samodzielne wpisywanie i prośby o to  są zabronione.
   • Reguły Zawodów Radiowych” są obowiązkowe dla wszystkich.

Załącznik 1     do regulaminu międzynarodowych zawodów HA-DX contest


Województwo Skrót województwa
Bács-Kiskun BN
Baranya BA
Békés BE
Borsod-Abaúj-Zemplén BO
Csongrád CS
Fejér FE
Győr-Moson-Sopron GY
Hajdú-Bihar HB
Heves HE
Jász-Nagykun-Szolnok SZ
Komárom-Esztergom KO
Nógrád NG
Pest PE
Somogy SO
Szabolcs-Szatmár-Bereg SA
Tolna TO
Vas VA
Veszprém VE
Zala ZA
Budapest (capital) BP

tłumaczenie z węgierskiego SP9DTI Ryszard